สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
Admin
ระบบจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565
เลขประจำตัวประชนของนักเรียน
  • ใส่เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งความจำนง
  • กรณีที่เคยแจ้งความจำนงไว้แล้วจะเข้าสู่การแก้ไขข้อมูล